I. ROZGRYWKI

1. Organizatorem Letniej Ligi Biznesu jest Football Center Sklep Sportowy ul Dworska 10 41-219 Sosnowiec.

2. Uczestnictwo w rozgrywkach jst dobrowolne i w każdym momencie można zrezygnować z dalszego udziału.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek LLB jest zawarcie umowy z organizatorem w formie faktury VAT.

2. Udział w czwartej edycji rozgrywek LLB kosztuje 1200zł + VAT.

3. W rozgrywkach LLB biorą udział zespoły złożone z minimum 8, a maksimum 25 zawodników.

4. Lista zawodników na daną edycję rozgrywek musi być zgłoszona w formie elektronicznej na minimum 3 dni przed rozpoczęciem. Na liście musi być wskazany kapitan drużyny, który w trakcie rozgrywek będzie reprezentował drużynę we wszystkich czynnościach formalnych.

5. Aktualna lista zawodników każdej drużyny, uczestniczącej w LLB jest dostępna na stronie internetowej:   http://footballcenter.pl/liga

6. Zmiany w składzie: dopisywanie zawodników (do max 25 osób) jest możliwe do czterech kolejek przed końcem ligi. Po tym terminie zmiany w składzie nie są juz możliwe.

7. Okienko transferowe: ma miejsce między rundą wiosenną a jesienną, pozwala na zmianę nawet całego składu.

8. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek LLB musi mieć ważne badania lekarskie. Obowiązek sprawdzenia ważności badań członków drużyny spoczywa na kapitanie.

9. W kadrze zgłoszonej do udziału w LLB zespół może zgłosić do gry trzech czynnych zawodowo piłkarzy (dwóch zawodników w kadrze meczowej).

10. Organizator ma prawo w każdym momencie zweryfikować listę i jeśli stwierdzi niezgodność z warunkami określonymi w punkcie 9, to zweryfikuje wszystkie wyniki tej drużyny, jako walkowery i wykluczy ją z dalszego udziału w rozgrywkach.

11. Jeśli po zgłoszeniu listy zawodników, status któregoś z zawodników zmieni się tak, że niespełnione będą warunki uczestnictwa, określone w punkcie 9, to kapitan drużyny jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić tą sytuację organizatorowi, celem usunięcia tego zawodnika z listy.

12. Każda druzyna powinna mieć wyznaczonego kapitana druzyny, który będzie posiadał na ręce opaskę.

13. Jeżeli piłka opuści boisko drużyna która ją wybiła będzie odpowiadała za jej przyniesienie. Jeżeli nikt z druzyny nie pofatyguje sie po piłkę sędzia ukara kapitana druzyny żółtą kartką. Po 5 minutach gdy piłka nie zostanie przyniesiona na obiekt sędzia ma prawo ukarac kapitana druga żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną.

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Rozgrywki LLB są rozgrywane na sztucznej murawie.

2. Każdy mecz trwa 2x16minut, z 5 minutową przerwą.

3. Godziny meczów podane w terminarzu są godzinami rozpoczęcia spotkania.

4. Wskazane w terminarzu daty i godziny rozpoczęcia meczów nie podlegają zmianie przez uczestników. Prawo zmiany terminów rozegrania spotkań lub całych serii spotkań, w razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności ma jedynie organizator.

5. Zespoły w trakcie meczu występują w 6 osobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu).

6. W trakcie gry można dokonać dowolnej ilości zmian. Zmian można dokonywać w takcie gry, ale wchodzący na plac gry zawodnik musi poczekać na opuszczenie boiska przez schodzącego. Zmiany mogą się odbywać tylko przy linii bocznej w okolicach środka boiska.

7. Drużyny są zobowiązane występować w jednolitych strojach, z wyjątkiem bramkarza, którego strój musi odróżniać się od reszty drużyny.

8. Obowiązkowa jest gra w obuwiu sportowym, jednak zakazane jest korzystanie z butów z metalowymi kołkami.

9. Jeśli zespół nie jest w stanie wystawić na dany mecz składu złożonego z minimum pięciu zawodników, których nazwiska figurują w zgłoszonej kadrze, to zostaje ukarany walkowerem 0:10, oraz kara finansową wysokości 100zł.

10. Występ zawodnika nieuprawnionego do gry (niezgłoszonego lub ukaranego czerwona kartką w poprzednim meczu) skutkuje walkowerem 0:10, oraz kara finansową 100zł.

11.Każdy zawodnik przystępujący do meczu, jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości i wyraża zgodę na okazanie go, w razie zgłoszenia protestu.

12. Protest może złożyć kapitan drużyny przed i w trakcie trwania zawodów (po zakończeniu zawodów protest nie zostanie przyjęty) sędziemu lub organizatorowi rozgrywek, podając powód takiego postępowania. W takim przypadku sędzia lub organizator informuje kapitana drużyny przeciwnej o tym fakcie i o dalszych procedurach. Jeśli zawody już trwają, należy je dokończyć, natomiast w przypadku zgłoszenia protestu przed rozpoczęciem meczu, o tym czy on sie odbędzie decyduje organizator.

13. W przypadku zgłoszenia protestu dotyczącego weryfikacji tożsamości uczestników w procedurze biorą udział kapitanowie obu drużyn, sędzia i przedstawiciel organizatora, który podejmuje ostateczna decyzję, czy uznać protest, bez podawania uzasadnienia. Decyzja organizatora jest ostateczna.

14. Po meczu kapitanowie drużyn mają obowiązek podpisania protokołu meczowego. Podpis potwierdza prawdziwość informacji, zawartych w protokole (wynik meczu, strzelcy bramek, kontuzje) Brak podpisania protokołu może skutkować zweryfikowaniem jego wyniku na walkower 0:10 oraz karą finansową 100zł. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator.

IV. PUNKTACJA

1. Zgłoszone do udziału w czwartej edycji LLB będą grały mecz i rewanż¿.

2. Na podstawie uzyskanych przez drużyny wyników, zostanie ułożona tabela, która zdecyduje o kolejnoœci na koniec rozgrywek.

3. Zespoły dołączające do LLB w kolejnych sezonach będą startować od najniższej klasy rozgrywkowej .

4. Zespół, który wycofa się z udziału w rozgrywkach w danym sezonie, może w kolejnym sezonie zagrać tylko w najniższej klasie rozgrywkowej.

5. Wycofanie się w trakcie trwania rozgrywek nie skutkuje zwrotem całości lub części opłaty za udział w danym sezonie rozgrywek.

6. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów.

7. Walkower traktowany jest jako porażka 0:10 drużyny ukaranej.

8. Na drużynę, która oddaje mecz walkowerem, jest automatycznie nakładana kara finansowa wysokoœci 100zł. Kara musi zostać uiszczona na konto organizatora przed kolejnym meczem. Do tego czasu, drużyna jest zawieszona w prawach uczestnika, a jej mecze weryfikowane są jako walkowery.

9. O kolejności w tabeli decydują:

a) liczba punktów

b) w razie równej liczby punktów, bilans bezpośrednich spotkań ( w przypadku więcej niż dwóch drużyn - mała tabelka z wynikami zainteresowanych drużyn)

c) w razie równej ilości punktów oraz bezpośrednich spotkań - lepszy bilans bramek w całym sezonie

d) w przypadku równej ilości punktów, równego bilansu bezpośrednich spotkań, równego bilansu bramkowego i takiej samej liczby zdobytych punktów- obu zespołom przyznaje się ex aequo to samo miejsce, chyba, że zajęte miejsce decyduje o kształcie ligi w kolejnym sezonie, wówczas należy rozegrać dodatkowy mecz

e) jeśli dodatkowy mecz zakończy się remisem, powinien zostać rozstrzygnięty w pięciu seriach rzutów karnych, a jeśli one nie przyniosą rozstrzygnięcia, w kolejnych seriach aż do skutku.

V. PRZEPISY GRY

1. W trakcie rozgrywek LLB obowiązują standardowe przepisy gry w piłkę nożną FIFA, z następującymi wyjątkami.

a) drużyna ma prawo dokonać dowolnej ilości zmian , również zmian powrotnych. Zmiany mogą być dokonywane w trakcie gry.

b) w trakcie wykonywania rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich, mur zawodników może być ustawiony w odległości nie mniejszej niż 5 metrów.

c) rzut karny jest wykonywany z odległości 8 metrów od bramki

d) nie obowiązują przepisy o spalonym

e) czerwona kartka oznacza wyeliminowanie danego zawodnika z meczu. Po piciu minutach skład drużyny może być uzupełniony o innego zawodnika.

f) zawodnik ukarany czerwona kartką musi opuścić boisko i udać się do szatni w ciągu dwóch minut. Jeśli tego nie uczyni, sędzia ma obowiązek zakończyć mecz, a jego wynik zostaje zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny zawodnika ukaranego czerwoną kartką.

g) auty wprowadzane są nogą

h) kara czerwonej kartki oznacza zakaz występu w kolejnym meczu (bez dodatkowego powiadomienia przez organizatora), organizator ma prawo wydłużyć okres dyskwalifikacji

i) zawodnik ukarany czerwoną kartka w trzech meczach jest automatycznie zdyskwalifikowany do końca danej edycji rozgrywek

j) żółta kartka nie powoduje żadnej minutowej kary. Ukaranie zawodnika drugą żółtą kartką jest równoznaczne z czerwoną kartką , 3 kartka w jednej rundzie powoduje pauzę 1 meczu, kartki po rundzie wiosennej kasują się.

k) w przypadku czynnego znieważenia sędziego (np. uderzenia oplucia), sędzia natychmiast zakończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower 0:10 na niekorzyść drużyny której zawodnik zawinił, drużyna zostanie również obarczona karą finansową 100zł.

l) kary finansowe za kartki: 5 PLN - żółta; 10PLN - czerwona.

m) uregulowanie wpłat spoczywa na kapitanie przed następnym meczem, w przypadku braku wpłaty wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść w.w. drużyny

VI. NARODY, KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE

1. Drużyny zajmujące miejsca 1-3, na koniec rozgrywek, otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale.

2. Każda firma uczestnicząca w rozgrywkach otrzyma pamiątkową statuetkę oraz dyplom za udział w LLB.

3. Organizator LLB zapewnia pamiątkowe narody rzeczowe lub upominki dla:

-najlepszej drużyny

-króla strzelców rozgrywek

-najlepszego bramkarza rozgrywek

-najlepszego zawodnika ligi

4. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali po zakończeniu sezonu.

VII. INTERNET:

1. Oficjalną stroną internetową ligi jest strona: http://footballcenter.pl/liga

2. Na stronie umieszczane będą wszelkie informacje dotyczące ligi, a zwłaszcza wyniki i tabele.

3. Każda z drużyn ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem strony, do umieszczania swoich zdjęć, komentarzy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w trakcie meczów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych oraz za następstwa z tym związane.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Zgłoszenie i udział w rozgrywkach oznacza zaakceptowanie regulaminu.

5. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest tylko organizator.

6. Organizator ma prawo dokonywać zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

7. Regulamin w zmienionym kształcie wchodzi w życie natychmiast.

8. W sprawach nieuregulowanych przez regulamin, decyzję podejmuje organizator.

9. Każda z drużyn powinna zadbać o ubezpieczenie zawodników swojej kadry we własnym zakresie oraz na własny koszt.

 

 

ADOBA POBIERZ